Rhoon Zwaluwenlaan 1 t/m 33, nieuwbouw woon-zorgcomplex Klepperwei

Dit item is verlopen op 18-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161TW, 1, 3161TW

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zwaluwenlaan 1 tot en met 33  3161 TW  Rhoon (A190309768), voor de nieuwbouw van woon-zorgcomplex 'Klepperwei'  (verz. 29-04-2020).

De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18-06-2020

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.