Rhoon, Stationsstraat 14 t/m 100 (even) - ontwerpbeschikking voor het verbouwen van het pand tot een woongebouw met 44 appartementen

Dit item is verlopen op 08-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning Ontwerpbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Stationsstraat 14 t/m 100 (even) in Rhoon (A190309325), voor het verbouwen van het pand tot een woongebouw met 44 appartementen

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u tot zes weken (tot einde bezwaartermijn) op afspraak inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.
In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.