Rhoon, Dorpsdijk 45 - het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Dit item is verlopen op 07-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161KC45

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Dorpsdijk 45  3161 KC Rhoon (A190309245), voor het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak  (verz. 26-08-2019).

De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 07-10-2019.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.