Rhoon Dienstenstraat 17, beschikking maatwerkvoorschriften van A2B Woordworx

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-08-2020
Soort bekendmaking: Activiteitenbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161GN17

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat afgelopen kwartaal de volgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Kennisgeving beschikking maatwerk

A2B Woodworkx B.V. (9999146058)

Activiteitenbesluit milieubeheer

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard maken het volgende bekend.

Op 19 augustus 2019 hebben wij een verzoek ontvangen van Brussaard Advocaten namens haar cliënt, een omwonende, om maatwerkvoorschriften, ten aanzien van geluid te stellen. Het verzoek heeft betrekking op A2B Woodworkx B.V. gelegen aan Dienstenstraat 17 te Rhoon.

Er wordt verzocht om bij het bedrijf middels maatwerkvoorschriften een verdere beperking van hinder dan

tot een aanvaardbaar niveau op te leggen. Het aanvaardbaar niveau is vastgelegd in tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer als een type B-inrichting beschouwd (meldingsplichtig). De activiteiten van A2B Woodworkx B.V. vallen geheel onder werkingssfeer van dit besluit.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard hebben besloten om het verzoek om maatwerkvoorschriften te stellen aan A2B Woodworkx B.V., te weigeren.

Het besluit is op 25 juni 2020 aan de aanvrager bekend gemaakt.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 3 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal, na telefonische afspraak;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is inmiddels verstreken. Gebleken is echter dat niet alle belanghebbenden kennis hebben kunnen nemen van het besluit. Hierbij krijgen (derde) belanghebbenden alsnog de gelegenheid om hun bezwaar kenbaar te maken met als voorwaarde dat het (pro forma) bezwaarschrift uiterlijk twee weken na 20 augustus 2020 is ingediend.

Voor het inzien van de stukken kunt u een telefonische afspraak maken met de gemeente Albrandswaard. U kunt de stukken ook inzien ten kantore van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus is de inzage van stukken bij de DCMR alleen mogelijk op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur, en uitsluitend op afspraak (per telefoon 010 – 246 80 00 of per e-mail info@dcmr.nl).

 Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999146058.

   

Informatie

Voor meer info over de meldingen kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.