Rhoon, Achterdijk 13a, 3161 EA - het uitbreiden van de woning d.m.v. een aan- en opbouw aan zij- en achtergevel

Dit item is verlopen op 05-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161EA13

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Achterdijk 13a  3161 EA Rhoon (A190309150) het uitbreiden van de woning d.m.v. een aan- en opbouw aan zij- en achtergevel  

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.