Poortugaal, Langs het fietpad F.J. Rooimanspand tuus Schroeder ver der Kolklaan nrr 77a en 79 - het kappen en herplanten van 28 knotwilgen

Dit item is verlopen op 18-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-12-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning Aangevraagd
Bekendmaking heeft betrekking op: 3172

Bij de afdeling Vergunningverlening is de volgende aanvraag ingediend:

langs het fietspad G.J. Rooimanspad tussen Schroeder van der Kolklaan nr. 77a en 79 te Poortugaal (A190309776), voor het kappen en herplanten van 28 knotwilgen

De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd meegedeeld.

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoon (010) 506 11 11.