Poortugaal, Kerkstraat 25 t/m 25g het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. inrichting terrein en bouwen toegangspoort

Dit item is verlopen op 03-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning Aangevraagd
Bekendmaking heeft betrekking op: 3171GD25

Bij de afdeling Vergunningverlening is de volgende aanvraag ingediend:

Kerkstraat 25 t/m 25g te Poortugaal (A190309285), voor het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. inrichting terrein en bouwen toegangspoort

De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd meegedeeld.

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoon (010) 506 11 11.