Poortugaal, Albrandswaardsedijk 74F - brandveilig gebruik van een bestaand kinderdagverblijf

Dit item is verlopen op 07-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-10-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning Ontwerpbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 3172AA74F

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

voor het brandveilig gebruik van een bestaand kinderdagverblijf aan de Albrandswaardsedijk 74F te Poortugaal (ons kenmerk GB18-0061).

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 26 oktober 2018 tot en met 7 december 2018 op afspraak inzien door deze op te vragen. Een verzoek daartoe kunt u doen via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u tot zes weken (tot einde bezwaartermijn) op afspraak inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.
In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.