Kennisgeving besluit tot herziening veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard t.h.v. Abel Tasmanstraat 41 in Albrandswaard

Dit item is verlopen op 18-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-03-2019
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat op 19 februari 2019 het besluit tot herziening van de veiligheidscontour ‘Eemhaven en Distripark Albrandswaard ter hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat 41 te Albrandswaard’ is vastgesteld. De definitieve veiligheidscontour is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit van de veiligheidscontour kan van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van de veiligheidscontour naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. De veiligheidscontour treed in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. De veiligheidscontour treed dan niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.