Albrandswaard Abel Tasmanstraat 1, milieuneutraal wijzigen

Dit item is verlopen op 01-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning Aangevraagd
Bekendmaking heeft betrekking op: 3165AM1

Bij de afdeling Vergunningverlening is de volgende aanvraag ingediend:

Kennisgeving aanvraag

Eurofrigo B.V. (9999183396)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

Bedrijf                          : Eurofrigo B.V.

Locatie             : Abel Tasmanstraat 1, 3165 AM Albrandswaard

Activiteit                      : Milieuneutraal wijzigen

Voor                             : De installatie van een nieuwe NH3 installatie worden met een beperkte ammoniak

                                      vulling van 200 kg NH3, welke zal worden geplaatst in de bestaande

                                      compressorruimte

Aanvraagdatum : 7 juli 2020

Zaaknummer     : 9999183396

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd meegedeeld.

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoon (010) 506 11 11.