Albrandswaard Abel Tasmanstraat 1, milieuneutraal wijzigen installatie

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-08-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: 3165AM1

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Kennisgeving verlengen proceduretermijn Eurofrigo B.V.

(9999183396)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

Bedrijf                          : Eurofrigo Bv

Locatie             : Abel Tasmanstraat 1, 3165 AM Albrandswaard

Activiteit                       : Milieuneutraal wijzigen

Voor                             : De installatie van een nieuwe NH3 installatie met een beperkte ammoniak

                                     vulling van 200 kg NH3, welke zal worden geplaatst in de bestaand compressorruimte

Aanvraagdatum : 7 juli 2020

Verzenddatum   : 24 augustus 2020

Zaaknummer     : 9999183396

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.