Aanwijzingsbesluit toezichthouder/handhaver

Dit item is verlopen op 16-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-09-2019
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: 2993, 3161

Het college van Burgemeester en wethouders van Albrandswaard heeft op 27 augustus 2019 besloten om O.T.J. van Drunen aan te wijzen als toezichthouder voor en handhaver van de volgende wetten: Wet basisregistratie personen (BRP), Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Woningwet. Door de aanwijzing is de betrokken ambtenaar bevoegd om het toezicht te houden op de naleving van de hierboven genoemde wetten. Het besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.2